Contact information

nihontofinland@gmail.com

Sisältölaatikko

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Koto

More photos - click on pictures!

hidemitsu_sugata_web.jpgDen Hidemitsu katana 

sugata02.jpg

Shikkake nagamaki naoshi

sugata2s.jpg

Unknown Osuriage blade 

kanefusa_sugata_web.jpgKanefusa tanto

sugata1_medium.jpgKanemoto tanto