Contact information

nihontofinland@gmail.com

Sisältölaatikko

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Reference Library

 

 

The Connoisseur's book of Japanese swords                  

Kokan Nagayama (transl. by Kenji Mishina)

e-Index of Japanese Swordsmiths

Markus Sesko

Facts and Fundamentals of Japanese Swords

Nobuo Nakahara (transl. by Paul Martin)

Hawley's Japanese Swordsmiths Vol 1&2                        

W.M. Hawley (commemorative ed.)

Hizento Handbook

Eguchi Soshin (transl. by Gordon Robson)

Hizento Shiko

Kataoka Ginsaku

Japanese sword guards; some tsuba in the collection of

Sir Arthur H. Church

Japanese sword mounts                                                

Helen M. Gunsaulus

Japanese Swords of the Bizen Tradition                           

Darcy Brockbank & Robert Benson

Katana no Gimei

Inutsuka Tokutaro, Fukunaga Katsumi

Koto, Shinto&Shinshinto Kantei

Markus Sesko

Mino-to  

Malcolm E. Cox

Muromachi-ki Mino Toko no Kenkyu

Suzuki Takuo 

Nihon Toko Jiten     Koto & Shinto                                     

Fujishiro Matsuo

Nihon To Koza        Koto part 1, 2, 3    

AFU: H.A.Watson, translator

Nihonto Zuikan      Koto & Shinto

Kataoka Kinsaku

Sue-Koto: Japanese Swords of the 15th & 16th Centuries 

Yoshikawa Koen (transl. by Gordon Robson)

Tanto

Suzuki Yoshisada

Teiryo Yoji                                                                   

Honami Koson

Toei Tekiroku: Kouzu Haku Oshigata   

Honma Kunzan (ed.)

Toko Taikan                                                                 

Tokuno Kazuo