Contact information

nihontofinland@gmail.com

Sisältölaatikko

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

DEN HIDEMITSU KATANA 

hidemitsu_sugata_web.jpg

O-suriage Bizen Kozori katana (originally tachi) from late 14th century. Nagasa 68.8 cm, motohaba 27 mm, sakihaba 18.5 mm, Motokasane 5.6 mm. Futasuji-bi.

 

 

hidemitsu_yakiba2_web.jpg

Ko-gunome midare and ko-choji midare hamon. Bo-utsuri is visible.

 

hidemitsu_hada.jpg

 Itame/mokume hada.

 

hidemitsu_hada2.jpg

  

 

 

hidemitsu_boshi.jpg

Boshi

 

hidemitsu_koshirae.jpg

Koshirae 

 

hidemitsu_nbthk_s.jpg

Attributed as Den Hidemitsu (NBTHK Tokubetsu Kicho)